เดิม  พล.ม.๒ รอ. มีตอนการบิน พล.ม.๒ รอ. สำหรับปฏิบัติภารกิจ  สนับสนุน พล.ม.๒ รอ.  ต่อมาตอนการบินฯ  ได้แปรสภาพมาเป็น กองร้อยบิน พล.ม.๒ รอ.  โดยใช้ อจย.๑ – ๑๗ ( ๗ ต.ค. ๒๕ )  มีที่ตั้งอยู่  ณ  สนามบินสระบุรี  ในศูนย์การทหารม้า ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยมายังที่ตั้งถาวร  บริเวณพื้นที่ ม.๔ รอ. ต.หนองปลาไหล  อ.เมือง  จว.สระบุรี
                  กองทัพบก  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างกองทัพ  และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของ ทบ. จึงได้แปรสภาพ จากกองร้อยบิน พล.ม.๒ รอ.  มาเป็น กองร้อยทหารม้าอากาศที่ ๑ ใช้ อจย. ๑๗ – ๕๗  ฮ. ( ๗ พ.ค.๔๑)  ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่  ๑๒๘ / ๔๒  ลง  ๑๑  ต.ค. ๔๒  เป็นต้นมา

                                      ภารกิจ
                 ทำการลาดตระเวน ระวังป้องกัน และสนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ใน การทำลายกำลัง และระบบอาวุธข้าศึก  ด้วยการปฏิบัติการทางอากาศ
                                     การแบ่งมอบ
                เป็นหน่วยของกองทัพบกและอาจแบ่งมอบให้หน่วยรองได้ตามความเหมาะสม(ฝากการบังคับบัญชา ไว้กับฝากการบังคับบัญชาไว้กับ พล.ม.๒ รอ. )

 

 

Free Hit Counter